Yatsı namazı tesbihatı türkçe okunuşu

Yatsı  namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm”

denir ve aşağıdaki Salat-ı MünciyeDuası (yani salat’en Tüncina) okunur.

“Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’l-âfât. (“ve’l- âfât” derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿindeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿi’l-ḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn. Âmin” denilir ve eller yüze sürülüp indirilir.

Yatsı namazının son sünneti kılınır. Selâm ver­dik­ten sonra tesbihata şu dua ile devam edilir:

“Sübḥânallahi velḥamdü lillâhi ve lâilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.”

 Ve Âyete’l-Kürsî okunur:

Şu tesbih sözleri tekrarlanır:

“Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘az. îmu zü’l-celâli sübḥâ­ nellâh” (1 defa),

“Sübḥânallâh” (33 defa)

“Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa),

“Elḥamdülillâh” (33 defa)

“Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa),

“Allâhü Ekber” (33 defa)

“Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâ yemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr ve ileyhi’l-mašîr”

denilir ve namaz du­a­sı yapılır. Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir:

“Faʿlem ennehu” (1 defa)

“Lâ ilâhe illâllah” (33 defa söylenir.)

“Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa)

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk. Tesbihâtın burasında Peygamberimize (a.s.m.) şöyle salât ve selâm edilir:

 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.

 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.

 • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ.

Šalli ve sellim yâ Rabbi ‘alâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.

 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.

 • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.

Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve bi-Üstâẕinâ Saʿîdi’n-Nursî (raḍiyallahu ʿanh) ve vâlideynâ ve bi-ṭalebeti Resâili’n-Nuri’š-šadıḳîne yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en-lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Vesellem.”

İsm-i A’zâm duası okunur:

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm.

 • Yâ Cemîlu yâ Allah,

 • Yâ Ḳarîbu yâ Allah

 • Yâ Mucîbu yâ Allah,

 • Yâ Ḥabîbu yâ Allah

 • Yâ Raûfu yâ Allah,

 • Yâ ʿAṭûfu yâ Allah

 • Yâ Maʿrûfu yâ Allah,

 • Yâ Lâṭîfu yâ Allah

 • Yâ ʿAẓîmu yâ Allah,

 • Yâ Ḥannânu yâ Allah

 • Yâ Mennânu yâ Allah,

 • Yâ Deyyânu yâ Allah

 • Yâ Sübḥânu yâ Allah,

 • Yâ Emânu yâ Allah

 • Yâ Bürhânu yâ Allah,

 • Yâ Sulṭânu yâ Allah

 • Yâ Müsteʿânu yâ Allah,

 • Yâ Muḥsinu yâ Allah

 • Yâ Müteʿâlu yâ Allah,

 • Yâ Raḥmânu yâ Allah

 • Yâ Raḥîmu yâ Allah,

 • Yâ Kerîmu yâ Allah

 • Yâ Mecîdu yâ Allah,

 • Yâ Ferdu yâ Allah

 • Yâ Vitru yâ Allah,

 • Yâ Eḥadu yâ Allah

 • Yâ Šamedu yâ Allah,

 • Yâ Maḥmûdu yâ Allah

 • Yâ Šâdıḳa’l-Vaʿdi yâ Allah,

 • Yâ ʿAliyyu yâ Allah

 • Yâ Ğaniyyu yâ Allah,

 • Yâ Şâfî yâ Allah

 • Yâ Kâfî yâ Allah,

 • Yâ Muʿâfî yâ Allah

 • Yâ Bâḳî yâ Allah,

 • Yâ Hâdî yâ Allah

 • Yâ Ḳàdiru yâ Allah,

 • Yâ Sâtiru yâ Allah

 • Yâ Ḳahhâru yâ Allah,

 • Yâ Cebbâru yâ Allah

 • Yâ Ğaffâru yâ Allah,

 • Yâ Fettâḥu yâ Allah”

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:

Yâ Rabbe’s-semâvâti ve’l-arḍı, yâ ẕe’l-celâli ve’l-ikrâm. Es’elüke bi-ḥaḳḳı hâẕihi’l-esmâi küllihâ entüšalliye ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli Muḥammedin verḥam Muḥammeden kemâ šalleyte ve sellemte ve bârekte ve raḥimte ve teraḥḥamte ʿalâ İbrâhîme ve ʿalâ âli İbrâhîme fi’l-ʿâlemîn, Rabbenâ inneke ḥamîdü’m-mecîd, bi-raḥmetike yâ erḥamerrâḥimîn, ve’l-ḥamdülillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.”

Bakara Sûresi’nin285-286.âyetleri(Âmene’r-re­sûlü) okunur ve tesbihat sona erer.

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm Âmene’r-resûlü bimâ ünzile ileyhi mir’rabbihî ve’l-mü’minûn. Küllün âmene billâhi ve melâiketihî ve kütübihî ve rusulih. Lâ nûferriḳu beyne ehadim‑mirrusulih. Ve ḳàlû semiʿnâ ve aṭaʿnâ ğufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-mašîr . Lâ yükellifullâhü nefsen illâ vüsʿahâ. Lehâ mâ kesebet ve ʿaleyhâ mektesebet. Rabbenâ lâ tüâḫiẕnâ in-nesînâ ev aḫṭaʿnâ. Rabbenâ velâ taḥmil ʿaleynâ išran kemâ ḥameltehû ʿalelleẕîne min-ḳablinâ. Rabbenâ velâ tüḥammilnâ mâ lâ ṭâḳate lenâ bih. Vaʿfü ʿannâ, vağfir le-nâ, verḥamnâ, ente mevlânâ fenšurnâ ʿale’l-ḳavmil kâfirîn.

Yatsı namazı Arapça okunuşu
Yatsı namazı Türkçe anlamı

 

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.