İkindi namazı tesbhihatı türkçe okunuşu

İkindi namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm”

denir ve aşağıdaki Salât-ı Münciye Duası, (yani Salâte’n-Tüncînâ) oku­nur:

“Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’lâfât. (“ve’l-âfât” derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿındeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿı’lḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿâlemîn. Âmin” denilir ve eller yüze sürülüp indirilir.

Sonra namaz tesbihatına şu dua ile devam edi­lir:

“Sübḥânallahi velḥamdü lillâhi ve lâilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.”

 Ve Âyete’l-Kürsî okunur:

Şu tesbih sözleri tekrarlanır:

“Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘az. îmu zü’l-celâli sübḥâ­ nellâh” (1 defa),

“Sübḥânallâh” (33 defa)

“Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa),

“Elḥamdülillâh” (33 defa)

“Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa),

“Allâhü Ekber” (33 defa)

“Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâ yemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr ve ileyhi’l-mašîr”

denilir ve namaz du­a­sı yapılır. Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir:

“Faʿlem ennehu” (1 defa)

“Lâ ilâhe illâllah” (33 defa söylenir.)

“Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa)

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ. Lebbeyk.

Tesbihâtın burasında Peygamberimize (a.s.m.) şöyle salât ve selâm edilir:

  • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.

  • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.

  • Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ.

Šalli ve sellim yâ Rabbi ‘alâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-âlemîn.

  • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.

  • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.

  • Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.

Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve bi-Üstâẕinâ Saʿîdi’n-Nursî (raḍiyallahu ʿanh) ve vâlideynâ ve bi-ṭalebeti Resâili’n-Nuri’š-šadıḳîne yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en-lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Vesellem.”

Aşağıdaki Duâ-i Tercümân-ı İsm-i A’zâm ile tes­bi­hata devam edilir:

1-Sübḥâneke yâ Allah teʿâleyte yâ Raḥmân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

2-Sübḥâneke yâ Raḥîm teʿâleyte yâ Kerîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

3-Sübḥâneke yâ Ḥamîd teʿâleyte yâ Ḥakîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

4-Sübḥâneke yâ Mecîd teʿâleyte yâ Melîk ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

5-Sübḥâneke yâ Ḳuddûs teʿâleyte yâ Selâm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

6-Sübḥâneke yâ Mü’min teʿâleyte yâ Müheymin ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

7-Sübḥâneke yâ ʿAzîz teʿâleyte yâ Cebbâr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

8-Sübḥâneke yâ Mütekebbîr teʿâleyte yâ Ḫàlık ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

9-Sübḥâneke yâ Evvel teʿâleyte yâ Âḫir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

10-Sübḥâneke yâ Ẓâhir teʿâleyte yâ Bâṭın ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

11-Sübḥâneke yâ Bâri’ teʿâleyte yâ Mušavvir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

12-Sübḥâneke yâ Tevvâb teʿâleyte yâ Vehhâb ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

13-Sübḥâneke yâ Bâis teʿâleyte yâ Vâris ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

14-Sübḥâneke yâ Ḳadîm teʿâleyte yâ Muḳîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

15-Sübḥâneke yâ Ferd teʿâleyte yâ Vitr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

16-Sübḥâneke yâ Nûr teʿâleyte yâ Settâr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

17-Sübḥâneke yâ Celîl teʿâleyte yâ Cemîl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

18-Sübḥâneke yâ Ḳàhir teʿâleyte yâ Ḳàdir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

19-Sübḥâneke yâ Melîk teʿâleyte yâ Muḳtedir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

20-Sübḥâneke yâ ʿAlîm teʿâleyte yâ ʿAllâm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

21-Sübḥâneke yâ ʿAẓîm teʿâleyte yâ Ğafûr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

22-Sübḥâneke yâ Ḥalîm teʿâleyte yâ Vedûd ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

23-Sübḥâneke yâ Şehîd teʿâleyte yâ Şâhid ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

24-Sübḥâneke yâ Kebîr teʿâleyte yâ Müteʿâl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

25-Sübḥâneke yâ Nûr teʿâleyte yâ Lâṭîf ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

26-Sübḥâneke yâ Semiʿ teʿâleyte yâ Kefîl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

27-Sübḥâneke yâ Ḳarîb teʿâleyte yâ Bašîr ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

28-Sübḥâneke yâ Ḥaḳ teʿâleyte yâ Mübîn ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

29-Sübḥâneke yâ Raûf teʿâleyte yâ Raḥîm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

30-Sübḥâneke yâ Ṭâhir teʿâleyte yâ Muṭahhir ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

31-Sübḥâneke yâ Mücemmil teʿâleyte yâ Mufaḍ­ ḍıl ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

32-Sübḥâneke yâ Muẓhir teʿâleyte yâ Münʿim ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

33-Sübḥâneke yâ Deyyân teʿâleyte yâ Sulṭân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

34-Sübḥâneke yâ Ḥannân teʿâleyte yâ Mennân ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

35-Sübḥâneke yâ Eḥad teʿâleyte yâ Šamed ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

36-Sübḥâneke yâ Ḥayy teʿâleyte yâ Ḳayyûm ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

37-Sübḥâneke yâ ʿAdl teʿâleyte yâ Ḥakem ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

38-Sübḥâneke yâ Ferd teʿâleyte yâ Ḳuddûs ecirnâ mine’n-nâr bi-ʿafvike yâ Raḥmân.

Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller kaldırılır:

“Sübḥâneke âhiyyen şerâhiyyen teʿâleyte lâ ilâhe illâ ente ecirnâ ve ecir Üstâẕenâ Saʿîde’n-Nursî (raḍıyallâhu ʿanh) ve vâlideynâ ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri ve rufeḳàenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’lmuḫlišîne mine’n-nâr. (Avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir.) Ve min-külli nâr vaḥ­ feẓnâ min-şerri’n-nefsi ve’ş-şeyṭân ve minşerri’l-cinni ve’l-insân ve min-şerri’l-bidʿati ve’ḍ-ḍalâlâti ve’l-ilḥâdi ve’ṭ-ṭuğyân. (Avuç iç­leri tekrar yukarıya baka­cak şekle getirilir.) Bi-ʿafvike yâ Mücîr, bi-faḍlike yâ Ğaffâr biraḥmetike yâ Erḥame’r-râḥimîn. Allahümm’e-dḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr, bi­-şefâʿati nebiyyike’l-muḫtâr. Âmin, ve’lḥamdü lillâhi Rabbi’l-Âlemîn.”

Nebe’ (Amme) Sûresi okunur ve tesbihat sona erer.

 “Bismillâhirraḥmânirraḥîm

ʿAmme yetesêelûn . ʿAni’n-nebei’l-ʿaẓîm . Elleẓî hüm fîhi muḫtelifûn . Kellâ seyʿalemûn . Sümme kellâ seyʿalemûn . Elem necʿali’l-arḍa mihâdâ . Ve’l-cibâle evtâdâ . Ve ḫalaḳnâküm ezvâcâ . Ve ceʿalnâ nevmeküm sübâtâ . Ve ceʿalne’l-leyle libâsâ . Ve ceʿalne’n-nehâra meʿâşâ . Ve beneynâ fevḳaküm sebʿan şidâdâ . Ve ceʿalnâ sirâcev-vehhâcâ . Ve enzelnâ mine’l-mu’širâti mâen seccâcâ . Linuḫrice bihî ḥabbev-venebâtâ . Ve cennâtin elfâfâ . İnne yevme’l-fašli kâne mîḳàtâ . Yevme yünfeḫu fiššûri fete’tûne efvâcâ . Ve fütiḥatissemâü fekânet ebvâbâ . Ve süyyirati’l-cibâlü fekânet serâbâ . İnne Cehenneme kânet miršâdâ . Li’ṭ-ṭâğîne meâbâ . Lâbisîne fîhâ eḥḳàbâ . Lâ yeẕûḳùne fîhâ berdev-velâ şarâbâ . İllâ ḥamîmev-veğassâḳâ .cezâev-vifâḳâ . İnnehüm kânû lâ yercûne ḥisâbâ . Ve keẕẕebû bi-âyâtinâ kiẕẕâbâ . Ve külle şey’in aḥšaynâhü kitâbâ . Feẕûḳû felen-nezîdeküm illâ ʿaẕâbâ . İnne li’l-mütte­ ḳîne mefâzâ . Ḥadâiḳa ve aʿnâbâ . Ve kevâibe etrâbâ . Ve ke’sen dihâḳâ . Lâ yesmeʿûne fîhâ lağvev-velâ-kiẕẕâbâ . Cezâem-mi’rRabbike ʿaṭâen ḥisâbâ . Rabbi’s-semâvâti ve’l-arḍi vemâ beynehüme’r-raḥmâni lâ yemlikûne minhü ḫiṭâbâ . Yevme yeḳûmü’r-rûḥu ve’l-melâiketü šaffâ . Lâ yetekellemûne illâ men eẕine lehü’r-raḥmânü ve ḳâle šavâbâ . Ẕâlike’l-yevmü’l-haḳḳu femenşâetteḫaẕe ilâ Rabbihî meâbâ . İnnâ enẕernâküm ʿaẕâben ḳarîbâ, yevme yenẓuru’l-mer’ü mâ ḳaddemet yedâhü ve yeḳùlü’l-kâfiru yâ leytenî küntü tü­ râbâ.

İkindi namazı Arapça okunuşu
İkindi namazı Türkçe anlamı

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.