Kvkk

KVKK

Kişisel verilerin korunması, Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği’nin en önemli öncelikleri arasında yer almaktadır. Her türlü mecradaki ziyaretçilerimize ait özel ve genel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

İşbu Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası, Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği’nin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri uyarınca kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeleri ortaya koymaktadır.

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun öngördüğü ilkeler kapsamında, kişisel verilerin işlenmesi, silinmesi, yok edilmesi, anonim hale getirilmesi, aktarılması, ilgili kişinin aydınlatılması ve veri güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili Kanundan kaynaklı yükümlülüklerini ve uygulama kurallarını işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin erişimine sunmaktadır.

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği, kişisel verilerinizin gizliliği, bütünlüğü ve güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Bu kapsamda, kişisel verilerin hatalı kullanımını, hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere yetkisiz erişimi, verilerin ifşa edilmesini, değiştirilmesini veya imha edilmesini engellemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası kapsamında kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen temel ilkeler şunlardır;

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,

• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma,

• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,

• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme,

• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme,

• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme,

• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,

• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma.

• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında,
ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma,

• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti göstermek.

POLİTİKA’NIN AMACI
Politikanın temel amacı, Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve bu kapsamında; bağışçılarımız, üyelerimiz, dernek gönüllüleri, bilgi alıcılar, kullanıcılar, çalışanlarımız, çalışan adaylarımız, ziyaretçilerimiz, iş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri başta olmak üzere kişisel verileri işlenen kişileri bilgilendirilerek şeffaflık ve güveni sağlamaktır.

Bu amaçlarla Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği gerek kanuni yükümlülüklerini doğrudan yerine getirirken, gerekse bu yükümlülükler ve verilen hizmetlerin dolaylı olarak gerektirdiği durumlarda Kişisel verilerin işlenmesine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda kişisel verileriniz.

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği tarafından;

• 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Mevzuatı

• 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

• 4857 sayılı İş Kanunu • 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu

• 492 Sayılı Harçlar Kanunu • 5187 Sayılı Basın Kanunu

• 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

• 5232 Sayılı Türk Ceza Kanunu • 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu

• 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun

• 5809 Elektronik Haberleşme Kanunu

• 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu

• 6102 Sayılı Ticaret Kanunu

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• 48107 sayılı Vergi Muafiyeti Statüsüne Uygunluk yazısı.

Hükümlerine uyum sağlamak ve;

• 4857 sayılı İş Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve bu Kanun’a bağlı çıkarılan ikinci düzenlemelerde belirtilen yükümlülüklerimizi yerine getirmek,

• 09.2008 tarihli Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği • Gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının, adli veya idari yargı mercilerinin ve kolluk güçlerinin ihtiyacı olan bilgileri gerekli izinlerin sağlanması çerçevesinde sağlamak.

Amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

TANIMLAR 

Alıcı grubu: Veri sorumlusu tarafından kişisel verilerin aktarıldığı gerçek veya tüzel kişi kategorisi. 

Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza 

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi 

Bağışçı: Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği’ne bağışta bulunanlar 

Bilgi Alıcı: Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği ile yurtiçi ve yurtdışı operatör numaraları üzerinden arama ve her türlü mesajlaşma; akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamaları ve/veya Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği tarafından geliştirilen akıllı telefon uygulamaları ile iletişime geçenler 

Çalışan: Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği personelini 

Elektronik ortam: Kişisel verilerin elektronik aygıtlar ile oluşturulabildiği, okunabildiği, değiştirilebildiği ve yazılabildiği ortamlar 

Elektronik olmayan ortam: Elektronik ortamların dışında kalan tüm yazılı, basılı, görsel vb. diğer ortamlar 

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği: Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği (Hayalhanem İlim ve Kültür Derneğinin tüzel kişiliği altında toplanan; Genel Merkezini, Şubelerini, Temsilciliklerini, İktisadi İşletmelerini, Yurtlarını ve Eğitim Merkezleri de dâhil olmak üzere anılmıştır.) 

Hizmet sağlayıcı: Kurum ile belirli bir sözleşme çerçevesinde hizmet sağlayan gerçek veya tüzel kişi 

Gönüllü: Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği ile ilgili tüm faaliyetlere gönüllülük esası ile katılanlar 

İhtiyaç Sahibi: Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği’nin sosyal yardımlaşma faaliyetleri kapsamında yardımda bulunulan kişi 

İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi 

İlgili kullanıcı: Verilerin teknik olarak depolanması, korunması ve yedeklenmesinden sorumlu olan kişi ya da birim hariç olmak üzere veri sorumlusu organizasyonu içerisinde veya veri sorumlusundan aldığı yetki ve talimat doğrultusunda kişisel verileri işleyen kişiler 

İmha: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi 

Kanun: 7 Nisan 2016 Tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 

Kayıt ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortam 

Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi 

Kişisel veri işleme envanteri: Veri sorumlularının iş süreçlerine bağlı olarak gerçekleştirmekte oldukları kişisel verileri işleme faaliyetlerini; kişisel verileri işleme amaçları ve hukuki sebebi, veri kategorisi, aktarılan alıcı grubu ve veri konusu kişi grubuyla ilişkilendirerek oluşturdukları ve kişisel verilerin işlendikleri amaçlar için gerekli olan azami muhafaza edilme süresini, kişisel verileri ve veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirleri açıklayarak detaylandırdıkları envanter 

Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem 

Kullanıcı: Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği tarafında geliştirilen akıllı telefon uygulamalarına sistem üzerinden kayıt olarak kullananlar 

Kurul : Kişisel Verileri Koruma Kurulu 

Özel nitelikli kişisel veri : Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri 

Periyodik imha: Kanunda yer alan kişisel verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması durumunda kişisel verileri saklama ve imha politikasında belirtilen ve tekrar eden aralıklarla resen gerçekleştirilecek silme, yok etme veya anonim hale getirme işlemi 

Politika : Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği Gizlilik Ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası 

Üye: Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği üyeleri 

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi 

Veri kayıt sistemi:  Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi 

Veri sorumlusu: Kanun uyarınca T.C İç İşleri Bakanlığı Mersin İl SivilToplum İle İlikiler Müdürlüğü’ne 33-026-175 kütük numarasıyla kayıtlı, “Çiftlikköy Mah. 3287 Sok. No:10 Yenişehir / MERSİN” adresinde mukim HAYALHANEM İLİM VE KÜLTÜR DERNEĞİ 

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi: Veri sorumlularının Sicile başvuruda ve Sicile ilişkin ilgili diğer işlemlerde kullanacakları, internet üzerinden erişilebilen, Başkanlık tarafından oluşturulan ve yönetilen bilişim sistemi 

VERBİS: Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi 

Yönetmelik: 28 Ekim 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 

Ziyaretçi : Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği merkez, şube ve temsilciliklerini ziyaret eden kişiler

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği, Anayasa’nın 20. maddesine ve KVK Kanunu’nun 4. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir. 

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Temel hak ve hürriyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasa’nın ilgili maddelerinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. Anayasa’nın 20. maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI 

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, iş ortaklarına, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği tarafından kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmamaktadır. 

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir:

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan Kanunun 5.maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri üçüncü kişilere aktarabilmektedir: 

 1. Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise; 
 2. Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise, 
 3. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneğinin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise, 
 4. Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise, 
 5. Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise, 
 6. Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Hayalhanem İlim ve Kültür Derneğinin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.

 

KİŞİSEL VERİ TÜRLERİ KATEGORİZASYONU

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda Kanunun 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak aşağıda belirtilen kategorilerdeki kişisel veriler işlenmektedir. 

BİLGİ ALICI/BAĞIŞÇI/KULLANICI/ÜYE BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; faaliyetlerimiz ve bu çerçevede iş birimlerimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde ve/veya akıllı telefonlar için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma ve arama veya haberleşme uygulamaları ve/veya tarafımızdan geliştirilen akıllı telefon uygulamaları ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler. 

BAĞIŞ/TALEP/ŞİKÂYET YÖNETİMİ BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Hayalhanem İlim ve Kültür Derneğine yöneltilmiş olan her türlü bağış, talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler. 

ÇALIŞAN ADAYI BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Hayalhanem İlim ve Kültür Derneğinin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş veya ticari teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler. 

ÇALIŞAN İŞLEM BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişiler ile ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin işlenen kişisel veriler. 

ÇALIŞMA PERFORMANS VE KARİYER GELİŞİM BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; çalışanlarımızın veya Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin performanslarının ölçülmesi ile kariyer gelişimlerinin Derneğimiz insan kaynakları politikası kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen veriler. 

FİZİKSEL MEKÂN GÜVENLİK BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler. 

GÖNÜLLÜ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; faaliyetlerimiz ve bu çerçevede işbirliğimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde gönüllü olarak katılan ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler 

HUKUKİ İŞLEM VE UYUM BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; hukuki alacak ve haklarımızın tespiti, takibi ve borçlarımızın ifası ile kanuni yükümlülüklerimiz ve Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği’nin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel verileriniz. 

İLETİŞİM BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; telefon numarası, adres ve e-mail gibi bilgiler. 

İHTİYAÇ SAHİBİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; faaliyetlerimiz ve bu çerçevede işbirliğimizin yürüttüğü operasyonlar neticesinde yardım faaliyetleri çalışmaları esnasında ilgili kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler 

İŞLEM GÜVENLİĞİ BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan; faaliyetlerimizi yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğimizi sağlamamız için işlenen kişisel verileriniz. 

KİMLİK BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; Ehliyet, Nüfus Cüzdanı, İkametgâh, Pasaport, Evlilik Cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan tüm bilgiler. 

ÖZLÜK BİLGİSİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan, kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; bilgi alıcılar, bağışçılar, gönüllüler, kullanıcılar, üyeler, ihtiyaç sahibi, ziyaretçi çalışanlarımızın, veya Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği ile çalışma ilişkisi içerisinde olan gerçek kişilerin özlük haklarının oluşmasına temel olacak bilgilerin elde edilmesine yönelik işlenen her türlü kişisel veri 

ZİYARETÇİ; Kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan kısmen veya tamamen otomatik şekilde veya veri kayıt sisteminin bir parçası olarak otomatik olmayan şekilde işlenen; ziyaret faaliyeti esnasında kişi hakkında elde edilen ve üretilen bilgiler

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI 

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneğiveri türleri kategorizasyonu kapsamında kişisel verilerin işlenmesine ilişkin aşağıda belirtilen amaçları ilke edinmektedir: 

 1. İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
 2. Kurumsal İletişim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
 3. Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 
 4. Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi 
 5. Tedarikçilerin/Alt İşverenin Bilgiye ve Tesislere Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası 
 6. Tedarikçilerin/Alt İşverenin Çalışanlarına Yan Hak ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası 
 7. Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi 
 8. Alt İşveren/Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi 
 9. Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi 
 10. Hizmet Alan Öğrenci İlişkilerinin Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası 
 11. Hizmet Alan Öğrencilerin Talep ve/veya Şikâyetlerinin Takibi 
 12. İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması 
 13. Personel Temin Süreçlerinin Yürütülmesi 
 14. Hukuk İşlerinin Takibi 
 15. Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi 
 16. Dernek Faaliyetlerinin İç Yönetmeliklere ve/veya İlgili Mevzuata Uygun Olarak Yürütülmesinin Temini İçin Gerekli Operasyonel Faaliyetlerin Planlanması ve İcrası 
 17. Denetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası 
 18. Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması 
 19. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temin

 

VERİ SAHİBİ KATEGORİZASYONU 

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği, kişisel verilerini işlediği veri sahiplerini aşağıdaki şekilde gruplamakta olup, bu kişi gruplarının işbu politikada belirtilen süreç ve hukuki nedenler ışığında genişlemesi söz konusu olabilecektir. 

 • Bağışçılarımız, 
 • Gönüllülerimiz 
 • Bilgi alıcılarımız 
 • Kullanıcılarımız 
 • Üyelerimiz, 
 • Çalışanlarımız ve çalışan adaylarımız, 
 • Stajyerlerimiz, • Ziyaretçilerimiz, 
 • İş birliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları ve yetkilileri

 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE AMAÇLARI 

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği, Kanunun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak hizmet alanların kişisel verilerini aşağıda sıralanan kişi kategorilerine aktarılabilir: 

 1. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği’nin Genel Merkezi ile yurt içi ve yurtdışı şubeleri, temsilcilik ya da iktisadi işletmeleri arasında, 
 2. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği hizmet sağlayıcıları ve danışmanlarıyla, 3. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği iş ortaklarına, 
 3. Hukuken Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, 
 4. Hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişilerine. 

 

Aktarımda bulunulan yukarıda belirtilen kişilerin kapsamı ve veri aktarım amaçları şöyledir; 

 1. İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak, 
 1. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği’nin genel merkezi, şubeleri, temsilcilik ya da iktisadi işletmeleri,yurtları ve eğitim merkezleriyle bir bütün halinde barınma, eğitim ve diğer faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak, 
 1. Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarının yasal mevzuat çerçevesinde Derneğimizden bilgi ve belge istemi halinde, hukuki yetkilerimiz dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, 
 1. Hukuken yetkili özel hukuk kişilerinin yasal mevzuat çerçevesinde Derneğimizden bilgi ve belge istemi halinde, hukuki yetkilerimiz dâhilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak, Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

 

Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4. maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANMASI 

Kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler: 

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme 
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme 
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme 
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
 5. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme 
 6. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 
 7. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARINI KULLANMASI BU BAŞLIK BAKILACAK 

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili başvurularınızı ilgili kişi başvuru formu ile aşağıda belirtilen yolu kullanarak; 

Çiftlikköy Mah. 3287 Sok. No:10 Yenişehir / MERSİN adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya noter kanalı ile 

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. 

İşlemin bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği tarafından başvuru sahibinden KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir.

POLİTİKANIN UYGULANMASI, YÜRÜRLÜĞÜ VE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER 

Yürürlükte bulunan mevzuat ve Politika arasında uyumsuzluk bulunması durumunda, Hayalhanem İlim ve Kültür Derneğiyürürlükteki mevzuatın uygulama alanı bulacağını kabul etmektedir. Politika, Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği tarafından internet sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Hayalhanem İlim ve Kültür Derneği, Politikada her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikasının yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.