Akşam namazı tesbihatı türkçe okunuşu

Akşam namazının farzı kılınıp selâm verildikten sonra,

“Allâhümme ente’s-selâmü ve minke’s-selâm, tebârekte yâ ẕe’l-celâli ve’likrâm”

denilir ve aşağıdaki Salât-ı Münciye Duası, (yani Salâte’n-Tüncînâ) oku­nur:

“Allahümme šalli alâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Šalâten tüncînâ bihâ min-cemîʿı’l-ehvâli ve’lâfât. (“ve’l-âfât” derken avuç içleri yere bakacak şekilde çevrilir, bitince de eski haline getirilir.) Ve takḍîlenâ bi-hâ cemîʿa’l-ḥâcât. Ve tüṭahhirunâ bi-hâ min-cemîʿı’s-seyyiât. Ve terfeʿunâ bi-hâ ʿındeke aʿle’d-derecât. Ve tübelliğunâ bi-hâ aḳša’l-ğâyât. Min-cemîʿı’lḫayrâti fi’l-ḥayâti ve baʿde’l-memât. Âmin yâ Mucîbe’d-deʿavâti ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿâlemîn. Âmin” denilir ve eller yüze sürülüp indirilir.

Akşam namazının son sünneti kılınır. Selam verdikten sonra,

“Âmennâ bi-ennehü” (1 defa söylenir.)

“Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît, bi-yedihi’l-ḫayr ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr.” (9 defa söy­lenir)

dedikten sonra onuncuda

“Lâ ilâhe illâllahü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâ yemût, bi-yedihi’l-ḫayr ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîr ve ileyhi’l-mašîr.”

İstiâze Duası’yla tesbihâta devam edilir

(Dua eder­ken eller kaldırılır ve avuç içleri yere bakacak şekilde tutulur):

“Allahümme ecirnâ mine’n-nâr. (3, 5 veya 7 de­fa tekrar edilir.)

Allahümme ecirnâ min-külli nâr.

Allahümme ecirnâ min-fitneti’d-dîniyyeti ve’d-dünyeviyyeh.

Allahümme ecirnâ min-fitneti âḫiri’z-zemân.

Allahümme ecirnâ min-fitneti Mesîḥı’dDeccâli ve’s-Süfyân.

Allahümme ecirnâ mine’ḍ-ḍalâlâti ve’l-bidʿıyyâti ve’l-beliyyât.

Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nefsi’lemmâreh.

Allahümme ecirnâ min-şürûri’n-nüfûsi’lemmârâti’l-firʿavniyyeh.

Allahümme ecirnâ min-şerri’n-nisâ.

Allahümme ecirnâ min-belâi’n-nisâ.

Allahümme ecirnâ min-fitneti’n-nisâ.

Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabr.

Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi yevmi’lḳıyâmeh.

Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi Cehennem.

Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi ḳahrik.

Allahümme ecirnâ min-ʿnâri ḳahrik.

Allahümme ecirnâ min-ʿaẕâbi’l-ḳabri ve’nnîrân.

Allahümme ecirnâ mine’r-riyâi ve’ssümʿati ve’l-ʿucubi ve’l-faḫr.

Allahümme ecirnâmin-tecâvüzi’l-mülḥıdîn.

Allahümme ecirnâ min-şerri’l-münâfiḳîn.

Allahümme ecirnâ min-fitneti’l-fâsıḳîn.

Allahümme ecirnâ ve ecir vâlideynâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri’š- šâdiḳîne fî-ḫıdmeti’l-Ḳur’âni ve’l-îmân. Ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ mine’n-nâr.

(Bundan son­ra avuç içleri yukarı çevrilir.)

Bi-ʿafvike yâ Mücîr, bi-faḍlike yâ Ğaffâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılne’l-Cennete meʿâ’l-ebrâr. Allâhümme’d-ḫılnâ ve edḫı’l-Üstâẕenâ Saʿîde’n-Nursî (radiyallâhu ʿanh) ve vâlideynâ ve ṭalebete Resâili’n-Nûri’š-šâdıḳîne ve iḫvânenâ ve eḫavâtinâ ve aḳrabâenâ ve ecdâdenâ ve aḥbâbene’l-mü’minîne’l-muḫlišîne fî-ḫıdmeti’l-îmâni ve’l-Ḳur’ân. El-Cennete meʿa’l-ebrâr bi-şefâati nebiyyike’l-muḫtar ve âlihi’l-eṭhâr ve ešḥâbihi’l-aḫyâr ve sellim mâ dâme’l-leylü ve’n-nehâr. Âmîn, ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’lʿÂlemîn”

denilir ve eller yüze sü­rülür.

Sonra namaz tesbihatına şu dua ile devam edi­lir:

“Sübḥânallahi ve’l-ḥamdü lillâhi ve lâ ilâhe illâllahü vallahü ekber ve lâ ḥavle ve lâ ḳuvvete illâ billâhi’l-ʿaliyyi’l-ʿaẓîm.”Ve Âyete’l-Kürsî okunur: “Bismillâhirraḥmânirraḥîm. Allahü lâ ilâhe illâ hüve’l-ḥayyü’l-ḳayyûm. Lâ te’ḫuẕühû sinetün ve lâ nevm. Lehû mâ fi’s-semâvâti vemâ fi’l-arḍı. Menẕelleẕî yeşfeʿu ʿındehû illâ bi-iẕnih. Yâʿlemü mâ beyne eydîhim ve mâ ḫalfehüm ve lâ yuḥîṭûne bi-şey’in min-ʿılmihî illâ bi-mâ şâe. Vesiʿa kürsiyyühü’s-semâvâti ve’l-arḍi. Velâ yeûdü­ hû ḥıfẓuhümâ ve hüve’l-ʿaliyyü’l-ʿaẓîm.”

Şu tesbih sözleri tekrarlanır:

“Ve hüve’l-‘aliyyü’l-‘azîmu zü’l-celâli sübḥâ­nellâh” (1 defa),

“Sübḥânallâh” (33 defa)

“Sübḥâne’l-bâḳî dâimeni’l-ḥamdülillâh” (1 defa),

“Elḥamdülillâh” (33 defa)

“Rabbi’l-‘âlemîne te‘âlâ şânühü Allâhü Ekber” (1 defa),

 “Allâhü Ekber” (33 defa)

 “Lâ ilâhe illallâhü, vaḥdehû, lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-ḥamdü, yuḥyî ve yümît ve hüve ḥayyün lâyemût, bi-yedihi’l-ḫayru ve hüve ʿalâ külli şey’in ḳadîrun ve ileyhi’l-mašîr”

denilir ve na­maz duası yapılır.

Duâdan sonra tesbihata şöyle devam edilir:

“Faʿlem ennehu” (1 defa)

“Lâ ilâhe illâllah” (33 defa) denilir ve ardından;

 “Muḥammedü’r-resûlüllâhi šallâllahü teʿâlâ ʿaleyhi vesellem.” (1 defa) 

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm. İnnallâhe ve melâiketehû yüšallûne ʿale’nnebiy. Yâ eyyühelleẕîne âmenû šallû ʿaleyhi ve sellimû teslîmâ.

Lebbeyk.

-Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.

-Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîrâ.

-Allahümme šalli ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli seyyidinâ Muḥammed. Biʿadedi külli dâin ve devâin ve bârik ve sellim ʿaleyhi ve ʿaleyhim kesîran kesîrâ.

Šalli ve sellim yâ Rabbi ʿalâ ḥabîbike Muḥammedin ve ʿalâ cemîʿı’l-enbiyâi ve’l-mürselîn ve ʿalâ âli küllin ve šahbi küllin ecmaʿîn. Âmin ve’l-ḥamdü lillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.

-Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Resûlallah.

-Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ Ḥabîballah.

-Elfü elfi šalâtin ve elfü elfi selâmin ʿaleyke yâ emîne vaḥyillâh.

Allahümme šalli ve sellim ve bârik ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âlihî ve ašḥâbihî bi-ʿadedi evraḳı’l-eşcâr ve emvâci’lbiḥâr ve ḳaṭarâti’l-emṭâr vağfir lenâ verḥamnâ velṭuf binâ ve bi-Üstâẕinâ Saʿîdi’n-Nursî (radiyallahu ʿanh) ve vâlideynâ ve bi-ṭalebeti Resâili’n-Nuri’š-šadıḳîne yâ ilâhenâ bi-külli šalâtin minhâ eşhedü en lâilâhe illâllah ve eşhedü enne Muḥammeden Resûlüllâhi Šallallâhü ʿAleyhi Ve sellem.”

Aşağıdaki Duâ-i Tercümân-ı İsm-i A’zâm ile tes­bi­hata devam edilir:

“Bismillâhirraḥmânirraḥîm.

 • Yâ Cemîlu yâ Allah,

 • Yâ Ḳarîbu yâ Allah

 • Yâ Mucîbu yâ Allah,

 • Yâ Ḥabîbu yâ Allah

 • Yâ Raûfu yâ Allah,

 • Yâ ʿAṭûfu yâ Allah

 • Yâ Maʿrûfu yâ Allah,

 • Yâ Lâṭîfu yâ Allah

 • Yâ ʿAẓîmu yâ Allah,

 • Yâ Ḥannânu yâ Allah

 • Yâ Mennânu yâ Allah,

 • Yâ Deyyânu yâ Allah

 • Yâ Sübḥânu yâ Allah,

 • Yâ Emânu yâ Allah

 • Yâ Bürhânu yâ Allah,

 • Yâ Sulṭânu yâ Allah

 • Yâ Müsteʿânu yâ Allah,

 • Yâ Muḥsinu yâ Allah

 • Yâ Müteʿâlu yâ Allah,

 • Yâ Raḥmânu yâ Allah

 • Yâ Raḥîmu yâ Allah,

 • Yâ Kerîmu yâ Allah

 • Yâ Mecîdu yâ Allah,

 • Yâ Ferdu yâ Allah

 • Yâ Vitru yâ Allah,

 • Yâ Eḥadu yâ Allah

 • Yâ Šamedu yâ Allah,

 • Yâ Maḥmûdu yâ Allah

 • Yâ Šâdıḳa’l-Vaʿdi yâ Allah,

 • Yâ ʿAliyyu yâ Allah

 • Yâ Ğaniyyu yâ Allah,

 • Yâ Şâfî yâ Allah

 • Yâ Kâfî yâ Allah,

 • Yâ Muʿâfî yâ Allah

 • Yâ Bâḳî yâ Allah,

 • Yâ Hâdî yâ Allah

 • Yâ Ḳàdiru yâ Allah,

 • Yâ Sâtiru yâ Allah

 • Yâ Ḳahhâru yâ Allah,

 • Yâ Cebbâru yâ Allah

 • Yâ Ğaffâru yâ Allah,

 • Yâ Fettâḥu yâ Allah”

(Avuçlar yukarı gelecek şekilde eller açılır:)

”Yâ Rabbe’s-semâvâti ve’l-arḍı, yâ ẕe’l-celâli ve’l-ikrâm. Es’elüke bi-ḥaḳḳı hâẕihi’l-esmâi küllihâ entüšalliye ʿalâ seyyidinâ Muḥammedin ve ʿalâ âli Muḥammedin verḥam Muḥammeden kemâ šalleyte ve sellemte ve bârekte ve raḥimte ve teraḥḥamte ʿalâ İbrâhîme ve ʿalâ âli İbrâhîme fi’l-ʿâlemîn, Rabbenâ inneke ḥamîdü’m-mecîd, bi-raḥmetike yâ erḥamerrâḥimîn, ve’l-ḥamdülillâhi Rabbi’l-ʿâlemîn.

Haşir Sûresi’nin 20-24. âyetleri (Lâyestevî) o­ku­na­rak tesbihat bitirilir.

 Bismillâhirraḥmânirraḥîm

“Lâ yestevî ašḥâbü’n-nâri ve ašḥâbü’l-Cenneh. Ašḥâbü’l-Cenneti hümü’l-fâizûn. . Lev enzelnâ hâẕe’l-Ḳur’âne ʿalâ cebelin leraeytehû ḫâşiʿan mütešaddian min-ḫaşyetillâh. Ve tilke’l-emsâlü naḍribühâ linnâsi leʿallehüm yetefekkerûn. . Hüvallahü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. ʿÂlimü’l-ğaybi ve’ş-şehâdeti. Hüve’rRaḥmânü’r-Raḥîm. . Hüvallâhü’l-leẕî lâ ilâhe illâ hû. El-Melikü’l-Ḳuddûsü’s-Selâmü’l-Mü’­ minü’l-Müheyminü’l-ʿAzîzü’l-Cebbârü’l-Mü­ tekebbir. Sübḥânellâhi ʿammâ yüşrikûn. . Hüvallâhü’l-Ḫàliḳu’l-Bâriü’l-Müšavviru lehü’lEsmâü’l-­Ḥüsnâ. Yüsebbiḥu lehû mâ fi’ssemâvâti ve’l-arḍi. Ve hüve’l-ʿAzîzü’l-Ḥakîm.”

Akşam namazı Arapça okunuşu
Akşam namazı Türkçe anlamı

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

Kurban Poster 2
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.