Akşam namazı tesbihat türkçe anlamı

Allah’ım! Sen Selâm’sın; selâm ve selâmet Senden gelir. Her şeyden üstün ve yücesin ey Celâl ve İkram sahibi!

1-Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in Âlina öyle bir salât ve rahmet eyle ki, Onunla bizleri bütün dehşetli korku ve her türlü âfetlerden halas eyle, bütün ihtiyaçlarımızı yerine getir, bizleri bütün günah ve kötülükderden temiz kıl, yanında en üstün derecelere yükselt, bizleri gerek hayatta ve gerekse öldükten sonra bütün hayırların en yüksek gayelerine vasıl eyle. Ey bütün dua ve isteklere cevap veren Mucîb! Duamızı kabul eyle. Hamd olsun Âlemlerîn Rabbi olan Allah’a ki, hamd ancak kendisine mahsustur.

Akşam namazının son sünneti kılınır. Selam verdikten sonra,

2-Allah’tan başka ilâh yoktur. O birtektir şeriki yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nadır, kendisine mahsustur. Hayatı O verir. Ölümü O verir. Hayır O’nun elindedir. O herşeye kadirdir. Dönüş O’nadır. (9 defa söylenir.)

Allah’tan başka ilâh yoktur. O birtektir şeriki yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nadır, kendisine mahsustur. Hayatı O verir. Ölümü O verir. Kendisi ölmez ebedi ve ezeli hayat sahibidir. Hayır O’nun elindedir. O herşeye kadirdir. Dönüş O’nadır. (1 defa söylenir.)

3-(Eller havaya kaldırılıp ters çevrilerek duaya başlanır.)

Allah’ım! bizi azap ateşinden ve cehennemden kurtar. Allah’ım! bizi her çeşit ateşten halâs eyle.! Allah’ım! bizi dînî ve dünyevi fitnelerden muhafaza eyle! Allah’ım! bizi âhir zaman fitnesinden koru! Allah’ım! bizi Mesih-ı Deccâl ve Süfyan fitnesinden kurtar. Allah’ım! bizi dalaletlerden, Bid’atlardan ve belâlardan halas eyle. Allah’ım! bizi kötülüklere iten Nefs-i Emmarenin şerrinden muhafaza eyle. Allah’ım! bizi firavunlaşmış Nefs-i Emmarelerin şerlerinden koru.Allah’ım! bizi şerli kadınların şerrinden kurtar. Allah’ım!’ bizi belâlı kadınların belâsından halâs eyle. Allah’ım! bizi fitnekâr kadınların fitnesinden muhafaza eyle.Allah’ım! bizi kabir azabından kurtar. Allah’ım! bizi kıyamet gününün azabından halas eyle. Allah’ım! bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Allah’ım! bizi kahrının azabından koru. Allah’ım! bizi kahrının ateşinden koru. Allah’ım! bizi kabir azabı ve ateşlerden kurtar. Allah’ım! bizi riyadan, yalancı şöhretten, kendimizi beğenmekten, övünmekten muhafaza eyle. Allah’ım! bizi inkarcıların tecâvüzünden koru. Allah’ım! bizi münafıkların şerrinden koru. Allah’ım! bizi fasıkların fitnesinden koru. Allah’ım! bizi, anne-babamızı, Kur’ân ve iman hizmetinde çalışan sâdık Risale-i Nur Talebelerini ihlâslı, imanlı dostlarımızı, akrabalarımızı ve ecdadımızı Cehennem ateşînden kurtar.

(Eller düz çevrilir)

Affınla kabul buyur ey halas eden, kurtaran Mücîr! Fazlınla kabul buyur ey günahları bağışlayan Gaffâr! Allah’ım! bizleri Ebrar olan iyilerle Cennet’e idhal eyle. Allah’ım! bizi, Üstadımız Said Nursi’yi (Allah ondan razı olsun) ana – babamızı, sadık Risalei Nur Talebelerini, erkek ve kadın kardeşlerimizi akrabalarımızı, ecdadımızı, iman ve Kur’ân hizmetinde çalışan ihlâslı, imanlı dostlarımızı, Seçkin Peygamberinin şefaatî, Onun pak, âli ve hayırlı Sahabilerinin hürmetine, iyilerle beraber Cennet’e idhal eyle. Gece ve gündüz devam ettikçe bu saydıklarımıza iyilik ve Selamet ihsan eyle. Âmin…

 Hamd olsun Âlemlerin Rabbi olan Allah’a ki, hamd ancak kendisine mahsustur.

3- Bundan sonra Ayetü’l-kürsi okunur.

4- Sübhanallah: Allah’ın acáib-i sanatı akıllara hayret verir! O her türlü noksandan, kusurdan

uzaktır.

5- Elhamdülillah: Allah’a hamd olsun. Hamd ancak Allah’a mahsustur.

6- Allahuekber: Allah en büyüktür, hatıra hayale gelen ve gelmeyen her şeyden daha büyük O’dur.

7-8- Bil ki, Allah’tan başka ilâh yoktur.

9. Muhammed Allah’ın Resulüdür. Allahu Teâlâ’nın salât ve selâmı O’nun üzerine olsun.

10- Hz. Peygambere, Allah salat, rahmet eder, melekler de salat, dua ve istiğfar eder. Ey iman

edenler! Siz de ona salat (dua) ve tam bir teslimiyetle selâm getirin. (Ahzab Süresi, 56)

11- Lebbeyk diyerek (Allah’ım emrine davetine uyduk.)

12 Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in âline, bütün maddi ve manevi dertler ve devalar adedince çok salát, bereket ve selâm ihsan eyle.

13- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in âline, bütün maddî ve manevi dertler ve devalar adedince çok salát, bereket ve selâm ihsan eyle.

14 Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e ve Efendimiz Muhammed’in âline, bütün maddi ve manevi dertler ve devalar adedince çok çok salát, bereket ve selâm ihsan eyle.

15 Ya Rabbi! Habibin Muhammed’e ve bütün enbiya ve resullere herbirisinin ål ve ashabına salát ve selâm eyle. Amin!

Hamd olsun Ålemlerin Rabbi Allah’a ki, hamd ancak kendisine mahsustur.

16- Binler binler salât, binler binler selâm senin

üzerine olsun ey Allah’ın Resulü!

 17- Binler binler salât, binler binler Selâm senin

üzerine olsun ey Allah’ın Habibi!

 18- Binler binler salât, binler binler Selâm senin

üze-rine olsun ey Allah’ın vahyinin Emini!

19- Allah’ım! Efendimiz Muhammed’e (a.s.m) Ål ve Ashabına, ağaçların yaprakları, denizlerin dalgaları, yağmurların damlalan adedince salât, selâm ve bereket indir. Günahlarımızı bağışla, bize merhamet eyle. Bize ve Üstadımız Said Nursi’ye (r.a.) ve anne babamıza ve sådık Risale-i Nur talebelerine, ey İlâhımız, bu salâvâtlanın herbirisine mukabil lütfeyle! Allah’tan başka ilâh olmadığına şehadet ederim ve Muhammed’in Allah’ın resulü olduğuna şehadet getiririm. Allahu Teâlâ ona salât ve selâm etsin.

Dua-i İsm-i A’zam

 1- Ey nihayetsiz, gerçek güzellik sahibi Cemil olan Allah.

2- Ey herşeye nihayet derece yakın, Karib olan Allah.

3- Ey dua ve isteklere cevap veren Mücib olan Allah.

4- Ey sevilmeye en lâyık, gerçek sevgili Habib olan Allah.

5- Ey re’fet ve hususi şefkatini gösteren Rauf olan Allah.

6- Ey çok merhametli, yüce şefkatiyle kullanna müteveccih Atüf olan Allah.

7- Ey kainatı dolduran eserleriyle tanınan, bilinen Mâruf olan Allah.

8- Ey lutufla davranan, herşeyde nazik cemal-i san’ati, inceliği görünen Latif olan Allah.

9- Ey sonsuz azamet, mutlak ihatalı esma sahibi Azim olan Allah.

10 Ey çok merhamet eden, latif rahmetini gösteren Hannån olan Allah.

11- Ey bol ihsan eden, hakiki iyilik ve nimet sahibi Mennân olan Allah.

12- Ey amellere layık karşılık veren, zayi etmeyen Deyyân olan Allah.

13- Ey şirkten, noksan sifatlardan münezzeh Sübhân olan Allah.

14- Ey bütün korkulardan emniyet verip, hifzeden Emân olan Allah.

15- Ey yol gösteren, şeksiz, şüphesiz hüccet ve Burhân olan Allah.

16-Ey gerçek saltanat ve hüküm sahibi Sultán olan Allah.

17- Ey kendisinden yardım dilenilen, imdad istenen Müsteân olan Allah.

18- Ey iyilik ve ihsanı bol, güzel muamele eden, her şeyi en iyi surette yapan Muhsin olan Allah,

19- Ey her batıl düşünceden pak, yüce ve üstün Müteâl olan Allah.

20- Ey bol rahmet eden, fark gözetmeden herkesi rızıklandıran Rahmân olan Allah.

21- Ey hususi rahmet gösteren, sevgili ibadına mağ- firet edip Cennet bahşeden Rahîm olan Allah.

22- Ey çok kerem sahibi, umulmadık yerden ihsan eden Kerîm olan Allah.

23- Ey sonsuz şeref ve azamet ve nimet sahibi, yücelerin yücesi Mecid olan Allah.

24- Ey rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatların- da benzeri olmayan, tek ve Ferd olan Allah.

25- Ey zât, şuunat, isim ve sıfatında benzeri, dengi, eşi olmayan Vitr olan Allah.

26- Ey taklit edilmez, misli yapılamaz herbir sanat ve eserinde birliği görünen Ehad olan Allah.

27- Ey herşeyin, her mahlukun her ihtiyacını veren, hiç bir şeye muhtaç olmayan Samed olan Allah.

28- Ey hamd edilmeye en lâyık, çok övülen Mahmud olan Allah.

29- Ey vaadinde ve sözünde doğru Sâdık olan Allah.

30- Ey görünen ve düşünülen herşeyden daha üstün ve muallá Ali olan Allah.

31- Ey Mutlak zenginlik sahibi Ganî olan Allah.

32- Ey maddi manevi her derde deva, her illete çare Şâfi olan Allah.

33- Ey arzulanan, istenilen maddi manevi her şeye yeten Kâfî olan Allah.

34- Ey illetlerin elem ve acısı yerine sıhhattaki saadet ve afiyet nimetini bahşeden Muâfi olan Allah.

35- Ey bütün sifat ve esmasıyla hep var olan, varlığı zamanla sınırlanmayan Bâkî olan Allah.

36- Ey her mevcuda vazifesini bildiren yaratıklığı gayeye yönlendiren, dilediğine hidayet veren Hádi olan Allah.

37- Ey irade ettiği herşeye kuvveti eksilmeden käfi gelen Kâdir olan Allah.

38- Ey maddi manevi ayıpları, kusurları, çirkinlikleri örtüp gizleyen Sâtir olan Allah.

39- Ey bütün mevcudati dize getiren, sonsuz izzet sahibi, hükmünde mutlak galip Kahhår olan Allah.

40- Ey emir ve fermanına karşı konulamayan, dilediğini yapmaya ve yaptırmaya muktedir, tamir ve islah eden Cebbâr olan Allah.

41- Ey bol mağfiret sahibi, fazl ve rahmetiyle her günahı bağışlayan Gaffär olan Allah.

42- Ey bereket kapılarını, hikmetli suretleri, ahiret âlemini, bağlı, kilitli gönülleri, tılsımlı düğümleri, kapalı yolları hayırla açan Fettâh olan Allah.

Ey göklerin ve yerin Rabbi, ey Celâl ve İkram Sahibi! Bütün bu isimlerin hakkı için Senden İbrahim’e ve İbrahim’in âline salât, selâm, bereket, rahmet ve çok şefkat ettiğin gibi, Efendimiz Muhammed’e (a.s.m.) ve Muhammed’in âline cümle Ålemlerde salât etmeni diliyorum. Rabbimiz, Sen her senaya lâyık Hamid; şânı yüce, kadri büyük olan Mecid’sin! Rahmetinin hürmetine, ey merhametlilerin merhametlisi Erhamerrahimin, duamızı kabul buyur.! Hamd olsun Ålemlerin Rabbi Allah’a ki, hamd ancak kendisine mahsustur.

HAŞİR SÜRESİ’NİN SON BEŞ ÂYETİ

Bismillahirrahmanirrahim

20. Cehennem ehli ile Cennet ehli bir olmaz. Cennet ehli kurtuluşa erenlerin ta kendisidir.

21. Eğer Biz bu Kuran’ı bir dağa indirmiş olsaydık, sen, onun, Allah korkusuyla baş eğerek parça parça olduğunu görürdün. Bu misalleri, insanlara düşünsünler diye veriyoruz.

22. O öyle bir Allah’tır ki, Ondan başka ilâh yoktur. Görünmeyen ve görünen her şeyi bilir. O Rahman’dır, rahmeti her şeyi kuşatır, Rahim’dir sevdiklerine hususi şefkat ve merhamet eder.

23. O öyle bir Allah’tır ki, Ondan başka ilâh yoktur. O Meliktir görünen görünmeyen mülkün sahibidir. O Kuddüs’tür, paktır, bütün ayıplardan uzaktır, bütün temizliklerin esas sahibidir. O Selâm’dır, her türlü acz, kusur ve noksanlıktan münezzehtir, selamet O’ndan gelir. O Mü’mindir, emniyet ve emán verir, kalplere iman bahşeder. O Müheymin’dir, her şeyin dizgini elinde, bütün mevcudatı çepeçevre kudret kabzasında tutan, gözeten, koruyandır. O Aziz’dir, kudreti her şeye galiptir. O Cebbardır, kimse Ona karşı koyamaz. O Mütekebbirdir, büyüklük ancak kendisine hastır. Allah müşriklerin Kendisine ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

24. O öyle bir Allah’tır ki, Halık’tır, her şeyin yaratıcısıdır. O Bar’dir, bir şeyden çok şeyi örneksiz yaratandır. O Musavvir’dir, her şeye münasip suret giydirendir. En güzel isimler O’nundur. Göklerde ve yerde ne varsa Onu tesbih eder. O kudretiyle her şeye galip olan Aziz, hikmetiyle her şeyi kuşatan Hakim’dir.

Akşam namazı Arapça okunuşu
Akşam namazı Türkçe okunuşu

Yazar : Mehmet Yıldız

Diğer duyurular

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Cemaat Olmanın Önemi

Cemaat Olmanın Önemi Efendimiz(s.a.v.) meclislerle ilgili bir hadisinde şöyle buyuruyor: “Allah’ın(c.c.) yeryüzüne gönderdiği seyyah melekleri vardır. Bir meclis bulunca birbirlerine haber verirler: “Gelin falanca yerde

hayalhanem mehmet yildiz5 1 1 scaled

Resulullah’ın(s.a.v.) Vefatı

Peygamberimiz’in (s.a.v.) Vefatı Bir gün Resulullah’a(s.a.v.) bir vahiy geldi: “Bugün sizin için dininizi kemale erdirdim. Size nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm’ı seçtim.”

Bu sayfanın içeriğini kopyalayamazsınız.

204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Template

Daha fazla bilgi, yakında…
204063a6 2 yatay61
78023aa2 3 5 1

Hayalhanem Külliye

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Garden

Daha fazla bilgi, yakında..
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Akademi

Daha fazla bilgi, yakında…
f81c03db f 7c95319a 7 6 3 1024x516 1
high rise building 1024x621 1

Hayalhanem Avrupa

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Mersin Foto 1 1
Hayalhanem Mersin Foto 2 1

Hayalhanem Mersin

Daha fazla bilgi, yakında…
Hayalhanem Istanbul Foto 1
Hayalhanem Istanbul Foto 2

Hayalhanem Istanbul

2019 yılında Beşiktaş’ta küçük kiralık bir daire ile İstanbul serüveni başladı. Bir süre sonra daha büyük bir yer arayışının ardından 2022 yılında Hayalhanem İstanbul 6 Katlı açıldı.